Άρθρα
Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012 14:56

Oδηγός για τις δαπάνες που αφαιρούνται από το φόρο ή από το συνολικό εισόδημα των φορολογουμένων.

Πλήρης ανάλυση και σχολιασμός σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. Χρηστικός πίνακας με όλες τις δαπάνες και τους κωδικούς του εντύπου Ε1 οικ. έτους 2012. Αναλυτικά παραδείγματα.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Σημείωση: Το παρόν άρθρο ενημερώθηκε στις 19.3.2012 με συμπληρωματικό υλικό μετά την κοινοποίηση του βιβλίου οδηγιών συμπλήρωσης της δήλωσης από το Υ.Ο. Πιο συγκεκριμένα προστέθηκαν οι οδηγίες συμπλήρωσης των αντίστοιχων κωδικών για κάθε δαπάνη που συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο αυτό.

I. Πρόλογος.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 4024/2011, καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2238/1994 και με την κατάργηση αυτή κάποιες από τις δαπάνες που εξέπιπταν από το εισόδημα των φορολογουμένων μεταφέρθηκαν ως μειώσεις φόρου στο άρθρο 9 του ν. 2238/1994, ενώ κάποιες άλλες καταργήθηκαν. Η κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 8 ισχύει για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από1.1.2011 και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4024/2011.

Όλες οι διατάξεις που θα παρουσιάσουμε έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από 1.1.2011 και μετά1 .

1Εκτός από κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες αναφέρεται άλλη περίοδο ισχύος.

Θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι των δαπανών που εκπίπτουν από το φόρο και το εισόδημα σχολιάζοντας τις νέες διατάξεις και παραθέτοντας αναλυτικά παραδείγματα. Η κάθε περίπτωση παρουσιάζεται ξεχωριστά έτσι ώστε ο αναγνώστης να ενημερωθεί πλήρως για αυτά που ισχύουν για το έτος 2011 και θα τον απασχολήσουν κατά τη σύνταξη της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2012.

Επίσης, θα αναφέρουμε τις διατάξεις που ισχύουν για τις δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης αγαθών (αποδείξεις δαπανών), και θα παραθέσουμε αναλυτικό πίνακα με τα εισοδήματα και τα ποσά των αποδείξεων που απαιτούνται προκειμένου οι φορολογούμενοι να έχουν το αφορολόγητο που προβλέπεται από την κλίμακα του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, καθώς και σχετικά παραδείγματα.

Στην τελευταία ενότητα επισυνάπτουμε έναν χρηστικό πίνακα με πληροφορίες για τις δαπάνες, τα ποσοστά και τα ποσά που εκπίπτουν, τις σχετικές διατάξεις των νόμων, τους κωδικούς του εντύπου Ε1 που αναγράφονται οι δαπάνες αυτές, καθώς και σε ποια δήλωση πρέπει να συμπεριληφθούν οι προκειμένου να υπάρχουν οι σχετικές ελαφρύνσεις για τους φορολογούμενους.

Περιεχόμενα

I. Πρόλογος.
ΙΙ. Mείωση φόρου λόγω εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
ΙΙΙ. Mείωση φόρου λόγω μισθώματος για κύρια κατοικία και για τέκνα που σπουδάζουν.
IV. Mείωση φόρου λόγω κατ' οίκον ιδιαίτερα μαθήματα ή για φροντιστήρια, κ.λπ..
V. Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας.
VI. Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους.
VII. Προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατά το άρθρο 18 του ν.δ. 398/1974 για απόκτηση πρώτης κατοικίας.
VIII. Τόκοι δανείων για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων κ.λπ.
IX. Mείωση φόρου λόγω εισφορών σε ταμεία ασφάλισης
X. Mείωση φόρου λόγω ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζωής, κ.λπ.
XI. Mείωση φόρου λόγω διατροφής
XII. Μείωση φόρου σε παραμεθόριες περιοχές
XIII. Mείωση φόρου λόγω Δωρεών στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α, κ.λπ.
XIV. Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων.
XV. Mείωση φόρου λόγω Δωρεών σε κοινοφελή ιδρύματα, σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.
XVI. Mείωση φόρου λόγω Χορηγιών κ.λπ.
XVII. Δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και νομικών προσώπων, εγκατεστημένων σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ.
XVIII. Mείωση φόρου λόγω δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου.
XIX. Δωρεές χρηματικών ποσών που καταβάλλονται στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημοσίου χρέους.
ΧΧ. Δαπάνη μισθωμάτων στην περιοχή Γεράνι του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, από επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα.
ΧΧΙ. Δαπάνη μισθωμάτων στην περιοχή Μεταξουργείο του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, από επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα.
ΧΧΙΙ. Ποσά επένδυσης για κινηματογραφικές ταινίες
ΧΧΙΙΙ. Δαπάνες για πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007.
ΧΧIV. Αποδείξεις δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών.
XXV. Χρηστικός πίνακας για τις δαπάνες που εκπίπτουν από το φόρο ή το εισόδημα των φορολογουμένων.

Διαβάστηκε 3240 φορές

S5 Box